Wstęp – dane kontaktowe współadministratorów

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące używania (przetwarzania) przez Volkswagen Gazda Group 07 Sp. z o.o.(Dealer) oraz przez Volkswagen Group Polska sp. z o.o. (VGP) (ujmowanych łącznie jako my, nam), danych osobowych osób odwiedzających lub korzystających z usług świadczonych przez poprzez strony internetowe vwgazda.dealer.volkswagen.pl, prowadzonych przez VGP oraz Dealera (Użytkownicy).

Szanujemy prywatność naszych Użytkowników w związku z czym udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, aby każdy Użytkownik wiedział w jakim zakresie jej/jego dane osobowe są przetwarzane, w tym mógł samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o tym, czy skorzysta z naszych serwisów. 

W ramach niniejszej Polityki Prywatności postanowiliśmy opisać ogólnie w jaki sposób i w jakim zakresie zbieramy dane osobowe Użytkowników, do jakich celów wykorzystujemy te dane, komu je udostępniamy oraz jak je chronimy. W Polityce Prywatności Użytkownik znajdzie również informację o tym, jakie Użytkownikom przysługują prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. 

Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter ogólny i prezentuje najważniejsze kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Uszczegółowieniem niniejszej Polityki Prywatności są poszczególne regulaminy lub klauzule informacyjne, które Użytkownik będzie otrzymywać w momencie zbierania od niego danych osobowych przy okazji poszczególnych usług: np. subskrypcji newsletter’a, formularzy kontaktowych (umówienie jazdy testowej, prośba o kontakt, zapytanie ofertowe), konfiguratorów pojazdów, konkursów, akcji promocyjnych, wydarzeń, rezerwacji samochodów.

Dodatkowe lub uzupełniające informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Dealera oraz VGP znajdują się także w dokumentacji kontraktowej lub klauzulach informacyjnych przekazywanych naszym klientom np. podczas kontaktu z nami w związku z zamówieniem samochodu, korzystaniem z usług serwisowych, realizacją jazd testowych, wzięciem udziału w organizowanych przez nas wydarzeniach, korzystaniem z naszych samochodów.

W zakresie w jakim wykorzystujemy na naszych stronach internetowych pliki cookies lub inne technologie zbierające dane więcej informacji podajemy w Polityce cookies.

Współadministratorzy - dane kontaktowe:

Gazda Group Katowice 07 Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie (43-200), ul. Bielska 31c, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6381818219, Regon: 365721395, KRS: 0000643850

Adres: Gazda Group Katowice 07 Sp. z o.o. Pszczyna (43-200), ul. Bielska 31c
Strona: www.vwgazda.pl
Email: daneosobowe@vwgazda.com

Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 wpisana
do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000327143, NIP 782-24-63-563, REGON 301062169 (VGP) 

Adres: Volkswagen Group Polska sp. z o.o. Poznań (61-037), ul. Krańcowa 44
Strona: www.vw-group.pl
E-mail: daneosobowe@vw-group.pl

VGP oraz Dealer są współadministratorami danych osobowych w ramach strony internetowej vwgazda.dealer.volkswagen.pl, której dotyczy niniejsza Polityka Prywatności.

Informujemy także, iż na zasadzie współadministrowania VGP i Dealera, Państwa dane są przetwarzane również w zakresie celów wspólnych VGP i Dealera realizowanych w ramach wspólnych procesów lub w ramach wspólnej infrastruktury, w tym w zakresie obsługi zapytań o ofertę, jazdę testową, wizytę serwisową, w procesie zamówienia i zakupu samochodu, realizacji usług serwisowych, sprzedaży akcesoriów i części, obsługi reklamacji, gwarancji lub roszczeń, rozliczania, raportowania i audytowania wewnętrznego sieci dealerskiej, obsługi klienta, prowadzenia bazy klientów, kontroli jakości obsługi klienta.

Każdy ze współadministratorów może być zaangażowany w przetwarzanie danych osobowych klientów lub potencjalnych klientów na różnych etapach i w różnym stopniu, realizując nieraz własne, indywidualne cele, które są ze sobą ściśle powiązane. Ostatecznie wspólnym celem VGP oraz Dealera jest sprzedaż produktów i usług marki Volkswagen wg ustalonych dla marki Volkswagen tandardów. Każdy ze współadministratorów będzie we własnym zakresie odpowiedzialny za realizację praw podmiotów danych z uwagi na to, iż poza wspólnymi systemami lub platformami, dane klientów lub potencjalnych klientów mogą być przetwarzane także w niezależnych procesach lub systemach IT. Niemniej w każdym przypadku można skontaktować się z VGP, IOD VGP, Dealerem lub IOD Dealera (jeśli został powołany) – dane kontaktowe poniżej. 

W pewnym zakresie dane osobowe Użytkowników nie są objęte wspólnym administrowaniem przez VGP i Dealera, a są objęte odrębnym administrowaniem przez te podmioty – więcej informacji dotyczących niezależnego administrowania danych osobowymi Użytkowników znajdują się w punkcie IX poniżej.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych VGP: 

E-mail: iod@vw-group.pl
Adres: Volkswagen Group Polska sp. z o.o. Poznań (61-037), ul. Krańcowa 44, z dopiskiem IOD.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Dealera: 

E-mail: iod@vwgazda.com
Adres: Gazda Group Katowice 07 Sp. z o.o. Pszczyna (43-200), ul. Bielska 31c, z dopiskiem „IOD”

Przepisy prawa o ochronie danych osobowych

Polityka Prywatności opiera się na następujących przepisach:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej RODO 
 • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000)
 • ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.)
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.)

Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych

Doceniamy zaufanie, którym obdarzyli nas Użytkownicy. W ramach przetwarzania danych osobowych Użytkowników przykładamy wagę do tego, aby dane te były przetwarzane w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Użytkownika. 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, jakimi się kierujemy:

 • Zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane.
 • Cele zbierania danych osobowych Użytkowników są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami. 
 • Dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Użytkowników i niezwłocznie reagujemy
  na każde wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych. 
 • Realizujemy prawo Użytkowników do dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 • Realizujemy także prawa Użytkowników do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.
 • Ograniczamy przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów, dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych.
 • Chronimy dane osobowe Użytkowników przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.
 • Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych

VGP oraz Dealer realizują prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Uprawnienia te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 16-21). 

Użytkownik ma prawo do:

 • Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli zgoda jest podstawą prawną przetwarzania danych (patrz punkt VII poniżej), 
 • Prawo do informacji jak VGP oraz Dealer przetwarzają Twoje dane osobowe.
 • Dostępu do danych: otrzymania od VGP oraz Dealera potwierdzenia czy i w jaki sposób dane osobowe są przez nich przetwarzane oraz dostępu do nich w zakresie wynikającym z art. 15 RODO. 
 • Sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne.
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, jeśli przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes (np. cele analityczne, statystyczne, dowodowe, archiwizacyjne), wówczas w razie Twojego sprzeciwu, będziemy musieli zaprzestać przetwarzania Twoich danych, chyba że wykażemy istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad Twoimi interesami lub są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (np. cele dowodowe, bądź w przypadku dochodzenia roszczeń przez/od VGP czy Dealera). Prawo sprzeciwu przysługuje także w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego, w tym profilowania (niezależnie czy podstawą prawną takiego przetwarzania jest zgoda czy nasz uzasadniony interes; w każdym przypadku Twój sprzeciw lub cofnięcie zgody w tym zakresie spowoduje, iż zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach).
 • Niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa (chyba, że jest dozwolone prawem, lub jest to niezbędne do wykonania umowy, lub opiera się na wyraźnej zgodzie; w dwóch ostatnich przypadkach osoba ma prawo do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji).
 • Usunięcia danych osobowych przez VGP oraz Dealera (prawo do bycia zapomnianym) polega
  co do zasady na żądaniu od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych; zgodnie z art. 17 RODO istnieją jednak wyjątki od tego prawa (w szczególności
  do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co w wymiarze praktycznym może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu do Twoich danych czy przeniesieniu danych do innego systemu.
 • Przenoszenia danych: masz prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które nam dostarczyłeś, jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o Twoją zgodę lub na podstawie umowy, tylko w sposób zautomatyzowany.
 • Złożenia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Tobie praw, możesz przesłać mailowo na adres: daneosobowe@vw-group.pl, lub pisemnie na adres Volkswagen Group Polska sp. z o.o., ul. Krańcowa 44, 61-037 oraz możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (pisemnie na adres siedziby z dopiskiem IOD lub pisząc na adres: iod@vw-group.pl). Dodatkowo wnioski mogą być składane u Dealera bezpośrednio na adres mailowy: daneosobowe@vwgazda.com, lub pisemnie na adres Gazda Group Katowice 07 Sp. z o.o. Pszczyna (43-200), ul. Bielska 31c oraz możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (pisemnie na adres siedziby z dopiskiem IOD lub pisząc na adres: iod@vwgazda.com).

W przypadku współadministrowania VGP z Centralą marki Volkswagen, Użytkownicy mogą zgłaszać swoje żądania poprzez kontakt z VGP (dane jak wyżej).

Więcej informacji na temat współadministrowania uzyskają Państwo u naszego Inspektora Ochrony Danych dostępnego pod adresem mailowym: iod@vw-group.pl.

W przypadku wniosku o cofnięcie zgody dla VGP zobacz także punkt VII poniżej.

Twoje wnioski zostaną spełnione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym Ciebie poinformujemy. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzymasz od nas informacje, z których zrezygnowałeś cofając zgodę lub wyrażając swój sprzeciw.

W zakresie w jakim Użytkownik kieruje do VGP czy Dealera swoje wnioski, prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych (numeru telefonu lub adres e-mail, w przypadku wniosków pisemnych także adresu zamieszkania). Jeżeli wnioski dotyczą korzystania ze stron internetowych prosimy o podanie adresu strony internetowej lub informacji o usłudze świadczonej poprzez nasze strony oraz dodatkowych wyjaśnień zgłaszanego wniosku (w celu sprawniejszej obsługi wniosku). W celu realizacji niektórych wniosków możemy potrzebować dalszego potwierdzenia tożsamości Użytkownika.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Podejmujemy techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności. Zasada zapewnienia bezpieczeństwa przyświecała nam podczas projektowania infrastruktury IT, projektowania standardów i praktyki biznesowej. Nasze procedury bezpieczeństwa obejmują w szczególności: zabezpieczenie dostępu, system kopii zapasowych, monitowanie, przegląd i utrzymanie, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa, analizę ryzyka.

W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się
do uwzględnienia:

 • poufności – będziemy chronić dane przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim,
 • integralności – będziemy chronić dane przed nieuprawnioną modyfikacją,
 • dostępności – będziemy zapewniać dostęp upoważnionych osób do Twoich danych, jeżeli wystąpi taka potrzeba.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Każdy pracownik lub współpracownik VGP czy Dealera mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności. 

Dane osobowe, które podałeś na naszych stronach, są szyfrowane i chronione za pomocą certyfikatu SSL.

Jak przetwarzamy Twoje dane

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane Użytkowników?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach. Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób niezgodny z tymi celami.

O tym, jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, każdorazowo informujemy Użytkownika w ramach osobnego komunikatu.

Poniżej przedstawiamy różne podstawy prawne oraz różne cele, w których możemy wykorzystywać dane osobowe (może być tak, że w ramach jednego procesu przetwarzania danych, dane Użytkownika będą przetwarzane w różnych celach i na różnych podstawach prawnych):

 • Zgoda jako podstawa prawna - Zgoda może być wyrażona w wyniku aktywnego działania Użytkownika (np. pozostawienie danych i wysłanie formularza) albo poprzez konieczność zaznaczenia checkboxa (w obu przypadkach podstawą jest art. 6 ust. 1 lit a RODO):

W każdym przypadku Użytkownik może cofnąć swoją zgodę, w sposób wskazany w informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a także w punkcie VII poniżej.

Zgoda stanowi podstawę prawną m.in., kiedy:

- Użytkownicy zostawiają nam dobrowolnie swoje dane i kierują do nas zapytanie o ofertę, jazdę testową, wizytę serwisową, prośbę o kontakt z Centrum Informacji VGP lub naszymi konsultantami, 

- proszą o przesłanie konfiguracji samochodów, 

- subskrybują newsletter VGP, 

- wyrażają dodatkowe zgody w celu marketingu przyszłego, polegającego na: przesyłaniu ofert produktów lub usług marki Volkswagen oraz innych powiązanych z marką Volkswagen akcesoriów, produktów i usług motoryzacyjnych, w tym profilowaniu dla celów tego marketingu oraz prowadzeniu i analizowaniu badań: satysfakcji klienta, zainteresowania marką, produktami i usługami marki Volkswagen, 

- biorą udział w badaniu zadowolenia obsługi zapytania przez Centrum Informacji VGP, 

- biorą udział w konkursach organizowanych przez VGP.

 • Wykonanie umowy lub działania zmierzające do zawarcia umowy (Art. 6 ust. 1 lit b RODO):

Podstawa prawna w postaci umowy lub działań zmierzających do zawarcia umowy ma zastosowanie m.in. kiedy: 

- realizujemy dostęp do naszych serwisów oraz usług świadczonych drogą elektroniczną za ich pośrednictwem (np. formularze kontaktowe); 

Wskazujemy też, że w przypadku przygotowania i przesłania przez Dealera konkretnej oferty danego produktu, realizacji przez Dealera jazdy testowej lub wizyty serwisowej, zmienia się podstawa prawna przetwarzania danych osobowych na działania zmierzające do zawarcia umowy lub umowę (art. 6 ust. 1 lit b RODO).

 • Prawnie uzasadnione interesy (z wyjątkiem przypadków, gdy twoje interesy lub twoje podstawowe prawa i wolności mają pierwszeństwo przed naszymi interesami) (art. 6 ust. 1 lit f RODO):

Możemy przetwarzać dane osobowe na podstawie naszych uzasadnionych interesów polegających m.in. na:

- obsłudze zapytań innych niż dot. informacji marketingowych,

- badaniu jakości obsługi w ramach sieci dealerskiej, 

- wysłania zaproszenia do badania zadowolenia obsługi Twojego zapytania przez Centrum Informacji Audytowanie VGP (chyba, że kontaktujesz się z nami telefonicznie, wówczas prosimy o Twoją zgodę),

- audytowaniu i raportowaniu wewnętrznym oraz sieci dealerskiej, weryfikacji działalności Dealera oraz dokonywania rozliczeń finansowych,

 - zapewnieniu, iż produkty lub usługi marki Volkswagen dostarczane są zgodnie z prawem oraz obowiązującymi standardami i wytycznymi producenta, umowami dealerskimi i serwisowymi oraz w celach zapobiegania i wykrywania nadużyć, 

- realizacji celów dowodowych, archiwalnych, oraz celem zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, 

- realizacji celów analitycznych i statystycznych, żeby zapewnić dbałość o jakość produktów i usług marki Volkswagen, dokonywać lepszego doboru produktów i usług do potrzeb klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, dokonywania analiz sprzedażowych i rynkowych, opracowywania strategii marketingowych lub biznesowych. W tym przypadku wynikiem przetwarzania są dane zbiorcze, 

- w związku z realizacją usług świadczonych drogą elektroniczną oraz zapewnieniem ich bezpieczeństwa, obsługą reklamacji, możemy przetwarzać dane Użytkowników oraz dane eksploatacyjne,

- realizacji praw Użytkowników, w szczególności prawa do prawidłowości danych, prawa do cofnięcia zgody oraz przechowywania żądań Użytkowników oraz dowodów na ich obsługę, 

- zarządzaniu procesem sprzedaży i obsługi klienta, ustalaniu standardów obsługi klientów marki Volkswagen, zapewnienia dbałości o jakość produktów i usług, prowadzeniu centralnej bazy klientów, w tym klientów potencjalnych. 

Jeżeli Użytkownik kontaktuje się z VGP lub Dealerem jako pracownik klientów korporacyjnych w bieżących sprawach, w tym w sprawie korzystania z produktów lub usług marki Volkswagen, zainteresowania ofertą dla klientów korporacyjnych, dane osobowe przetwarzane będą w ramach uzasadnionych interesów polegających na możliwości bieżącego kontaktu w ramach takiej relacji biznesowej. 

 • W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych może być także ochrona żywotnych interesów osoby (podstawa z art. 6 ust 1 lit. d RODO) lub spełnienie obowiązku prawnego leżącego na administratorze (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO):

Dotyczy to szczególnie obowiązków ciążących na VGP jako importerze samochodów w związku z prowadzonymi akcjami przywoławczymi, a także z związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności na podstawie przepisów prawa podatkowego, celnego, rachunkowego.

 • W zakresie w jakim wykorzystujemy na naszych stronach internetowych pliki cookies lub inne technologie oraz przetwarzamy za ich pomocą dane osobowe więcej informacji podajemy w Polityce cookies dostępnej pod adresem https://vwgazda.dealer.volkswagen.pl/osobowe/vw-polityka-cookie.

Sposób zbierania danych

Zbieramy dane osobowe Użytkowników kiedy wypełniają formularze na naszych stronach internetowych, kontaktują się z Infolinią (Centrum Informacji Volkswagen lub Biurem Obsługi Klienta) lub Dealerem, kierują pytania lub wiadomości za pomocą naszych serwisów społecznościowych (możemy wówczas zachować informacje, które Użytkownicy dobrowolnie przekazali pisząc lub kontaktując się z VGP lub z Dealerem) oraz automatycznie dane zawarte w logach systemowych oraz plikach cookies  (więcej w tym zakresie w Polityce cookies dostępnej pod adresem https://vwgazda.dealer.volkswagen.pl/osobowe/vw-polityka-cookie.

Dealer może ponadto zbierać dane osobowe Użytkowników przy okazji ich wizyty w salonie Dealera i pozostawieniu danych Dealerowi.

Jakie dane możemy przetwarzać i skąd je mamy?

Dane osobowe, o których piszemy, mogą obejmować różny zakres danych, w zależności od kategorii podmiotu danych oraz tego czy jesteś już naszym Klientem, osobą potencjalnie zainteresowaną naszymi produktami lub usługami, a także celu, dla którego dane są zbierane. Jeżeli jesteś już naszym Klientem, poza danymi pozostawionymi przez Ciebie na formularzu lub w trakcie rozmowy z Centrum Informacji VGP lub Dealerem, możemy wykorzystać także dane na Twój temat wcześniej zebrane przez VGP lub Dealera, dostępne w Centralnej Bazie Klientów, w zakresie niezbędnym do realizacji celu.

Za każdym razem będziemy przetwarzać tylko niezbędny zakres danych. 

Możemy przetwarzać takie dane osobowe jak: dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko), dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres email, adres zamieszkania), numer VIN pojazdu, dane dotyczące samochodu, dane lokalizacyjne (tylko jeśli wyrazisz zgodę przez specjalnie przeznaczoną do tego funkcję strony internetowej), dane dot. Twoich zapytań, zamówień, zleceń, reklamacji, dane dot. produktów lub usług, którymi jesteś zainteresowany, informacje przekazane w trakcie rozmowy lub zawarte w korespondencji kierowanej do VGP lub Dealera (także w ramach serwisów społecznościowych) lub później w kontakcie z Dealerem, w przypadku podmiotów gospodarczych także nazwę firmy oraz numer NIP, dane dot. floty samochodowej, dane osoby kontaktowej (stanowisko); nagrania rozmów prowadzonych z Centrum Informacji VGP lub Dealerem, dane związane z korzystaniem z chatów.

W ramach korzystania z serwisów internetowych VGP lub Dealera podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz często niezbędne, żeby obsłużyć zamówienie lub zapytanie Użytkownika (takie elementy danych oznaczamy symbolem * np. imię, nazwisko (w niektórych przypadkach), numer telefonu; niezależnie od tego Użytkownik może pozostawić dobrowolnie dodatkowe dane np. adres e-mail).

W przypadku logowania się do naszych serwisów internetowych przy użyciu danych uwierzytelniających sieci społecznościowej, np. Facebook, Google+ lub inne, Użytkownik zgadza się w ten sposób na udostępnienie nam swoich danych Użytkownika. Dotyczy to również komunikowania się z nami za pośrednictwem okienka chatu Facebook (po zalogowaniu się), zamieszczonego bezpośrednio na naszych stronach. Danymi są na przykład imię i nazwisko, adres e-mail, data miejsce i urodzenia, lokalizacja oraz wszelkie informacje, które Użytkownik chce udostępnić. 

Jeżeli Użytkownik nie chce pozostawić swoich danych osobowych poprzez strony internetowe, wówczas może skontaktować się z Centrum Informacji VGP lub Dealerem telefonicznie lub mailowo lub też na miejscu u Dealera. 

W związku z korzystaniem z naszych stron internetowych zbieramy także dane w ramach plików cookies lub innych podobnych technologii (np. tagów, pixeli). Zakres danych zapisanych w związku z wykorzystywaniem plików cookies opisany jest szczegółowo w Polityce cookies. 

W ramach korzystania z naszych stron internetowych, dane osobowe zostały nam udostępnione przez Ciebie. Jeśli jako Użytkownik jesteś już także naszym klientem lub znajdujesz się w centralnej bazie VGP jako potencjalny klient, dane które posiadamy to także dane zebrane przez Dealera. W przypadku podmiotów gospodarczych dane mogą pochodzić z publicznie dostępnych rejestrów, a dane osobowe osób kontaktowych u klienta korporacyjnego także ze stron internetowych. 

Prywatność dzieci

Formularze zbierające dane osobowe w ramach serwisu skierowane są do osób pełnoletnich. W związku z tym VGP ani Dealer nie przetwarzają świadomie danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia. Wyrażone przez Użytkowników zgody są prawomocne dla osób powyżej 16 roku życia. Jeśli masz mniej niż 16 lat, nie powinieneś udzielać nam żadnych informacji. Jeśli poweźmiemy informację, iż osoba poniżej 16 roku życia przekazała nam dane osobowe bez możliwej do zweryfikowania zgody rodzicielskiej, nie będziemy przetwarzać takich danych.

Zgoda – cofnięcie zgody udzielonej dla VGP

W relacji z Użytkownikiem, także w ramach usług oferowanych za pośrednictwem strony internetowej polegających na udzielaniu informacji handlowych i marketingowych, Użytkownik może być poproszony
o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych dotyczących produktów lub usług marki Volkswagen, w tym na marketing elektroniczny, jeśli to właśnie Twoja zgoda może stanowić właściwą podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych. Wyrażenie zgody może też nastąpić przez tzw. wyraźnie działanie np. wynikające z faktu dobrowolnego pozostawienia przez Ciebie swoich danych i zwrócenie się z prośbą o kontakt lub wysłaniem zapytania w zakresie określonym w zgodzie, bądź w formie zaznaczenia check-boxów.

W przypadku przetwarzania danych Użytkowników w związku z przekazaniem danych w ramach zapytania o ofertę, jazdę testową lub wizytę serwisową, Użytkownik może cofnąć swoją zgodę w tym zakresie informując Centrum Informacji lub wybranego przez siebie Autoryzowanego Dealera lub Partnera Serwisowego o rezygnacji z dalszego kontaktu w tym zakresie (utrata zainteresowania ofertą, jazdą testową lub wizytą serwisową będzie dla nas jednoznaczna z cofnięciem Twojej zgody).

Dla Użytkowników oraz Klientów lub Potencjalnych Klientów marki Volkswagen wycofanie zgód w celach marketingu przyszłego może nastąpić w każdym momencie poprzez skorzystanie z formularza cofnięcia zgody umieszczonego pod adresem https://www2.volkswagen.pl/kampanie/fcz/bądź poprzez bezpośredni kontakt z VGP (dane kontaktowe w punkcie  I)  lub u Autoryzowanego Dealera lub Autoryzowanego  Partnera Serwisowego marki Volkswagen (dane adresowe Autoryzowanych Dealerów oraz Autoryzowanych Partnerów Serwisowych dostępne pod tym adresem https://www.volkswagen.pl/app/dccsearch/vw-pl/pl/Znajdź%20dealera%20lub%20serwis.

W przypadku subskrypcji Newslettera zgoda może być cofnięta poprzez link dezaktywujący subskrypcję umieszczony w każdej wiadomości email lub poprzez wysłanie informacji o cofnięciu zgody na podany w korespondencji adres e-mail.

W innych przypadkach pozyskanych przez VGP zgód należy postępować zgodnie z informacjami wskazanymi w stosownych klauzulach informacyjnych lub w korespondencji marketingowej.

Wycofanie zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami czy nieprzyjemnościami – musisz jednak wiedzieć, że jej wycofanie może pociągać za sobą brak możliwości korzystania z takich usług jak przykładowo otrzymywanie Newslettera, otrzymanie odpowiedzi, otrzymywanie ofert lub reklam, zaproszeń na wydarzenia, drzwi otwarte oraz przeglądy techniczne, dla których świadczenia przepisy prawa wymagają od nas uzyskania Twojej zgody. 

Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Wniosek o cofnięcie zgody zostanie rozpatrzony niezwłocznie. Po zrealizowaniu wniosku zaprzestaniemy przetwarzać dane osobowe w celu marketingowym, w tym także w celu otrzymywania informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną oraz poprzez telefon. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że Użytkownik otrzyma od nas informacje, z których zrezygnował cofając zgodę, z uwagi na czas potrzebny do realizacji wniosku w naszych systemach.

Jeżeli posiadamy dane Użytkowników na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, usługi, wykazania dowodów, dochodzenia roszczeń), to możemy je nadal w tych celach przetwarzać na innej podstawie prawnej.

W zakresie zarządzania zgodą na instalację i wykorzystanie plików cookies więcej informacji znajduje się w Polityce cookies.

Przechowywanie danych 

Dane będą przechowywane przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Tam, gdzie to możliwe staramy się podać skonkretyzowany okres przechowywania danych. 

W przypadku procesów przetwarzania danych opartych na zgodzie, dane przechowywane będą przez okres jej ważności, nie dłużej niż 5 lat (chyba że ustalono krótszy okres) lub do czasu jej cofnięcia. 

W każdym jednak przypadku okres przechowywania może ulec zmianie, tj. dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń (np. do chwili przedawnienia roszczeń możemy przechowywać dowód udzielonej przez Użytkownika zgody), bądź krócej np. w przypadku zrealizowana żądania usunięcia danych.

Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas informacji jaki jest planowany i prawdopodobny czas przechowywania danych osobowych. 

Poniżej wskazujemy przyjęte dla wskazanych procesów podstawowe okresy retencji:

CelOkres retencji

Zapytanie o ofertę / Zapytanie o jazdę testową, Umówienie wizyty serwisowej

Przez okres niezbędny do obsługi Twojego zapytania o ofertę, jazdę testową, wizytę serwisową, nie dłużej niż 6 miesięcy, jeśli stracisz zainteresowanie ofertą, jazdą testową, wizytą serwisową i nie dojdzie do realizacji jazdy testowej, bądź wcześniej, jeśli cofniesz zgodę.  Jeśli dokonasz zamówienia samochodu lub zrealizujesz jazdę testową lub wizytę serwisową, okres retencji ulegnie wydłużeniu na czas właściwy dla trwania dalszej relacji biznesowej i trwania dalszego procesu przetwarzania danych osobowych, w związku z umową i przedawnieniem roszczeń z niej wynikających.

Zgłoszenie prośby o kontakt

okres niezbędny do jego obsługi (nie dłużej niż 6 miesięcy, jeśli zrezygnujesz z rozmowy, stracisz zainteresowanie ofertą, jazdą testową, bądź wcześniej, jeśli cofniesz zgodę; w przypadku reklamacji lub gwarancji– przez czas niezbędny do jej realizacji i przedawnienia roszczeń).

Zapis na Newsletter

do czasu rezygnacji z subskrypcji 

Marketing przyszły (zgody dodatkowe)

przez okres w jakim te cele wynikające ze zgody pozostają ważne, ale nie dłużej niż 5 lat od ostatniego kontaktu z Tobą, a jeśli cofniesz zgodę to do momentu cofnięcia zgody 

Świadczenie usług drogą elektroniczną

Przez czas trwania umowy 

Pozostałe cele oparte na uzasadnionym interesie

Przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia sprzeciwu, w każdym przypadku nie dłużej niż 5 lat, chyba że zaistnieje konieczność przechowywania danych dłużej, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub będzie to konieczne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.

Niezależne administrowanie danymi oraz odbiorcy danych 

Niezależne administrowanie danymi

Informujemy, że w zakresie w jakim dodatkowa zgoda w celu marketingu przyszłego jest odbierana wspólnie dla VGP oraz Centrali marki Volkswagen, VGP oraz Centrala będą współadministratorami danych (marketing grupowy). Wówczas Dealer nie występuje w roli administratora ani współadministratora danych, a działa jedynie w imieniu VGP. W tym przypadku żądania realizacji praw i wniosków należy składać do VGP bezpośrednio. 

Niezależnie od powyższego, Dealer ma prawo prowadzić własne, lokalne kampanie marketingowe. W przypadku realizacji takich celów marketingowych, Dealer działa wyłącznie we własnym imieniu i na podstawie własnej, odrębnej od przysługującej VGP podstawie prawnej (np. zgodzie uzyskanej na swoją rzecz). W tym przypadku żądania realizacji praw i wniosków należy składać bezpośrednio do Dealera.

Odbiorcy danych

W uzasadnionych przypadkach dane mogą być udostępnione innych administratorom danych, jeśli istnieje ku temu ważna podstawa prawna (zgoda np. w przypadku marketingu, umowa lub uzasadniony interes), w szczególności podmiotom z grupy Volkswagen, w tym  Volkswagen AG lub Centrali marki Volkswagen, w szczególności w związku z realizacją zamówienia samochodu, świadczeniem usług IT, realizacją akcji przywoławczych lub w ramach obsługi skarg lub roszczeń; spółkom Volkswagen Financial Services tj. Volkswagen Bank Polska S.A., Volkswagen Leasing GmBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. w związku z oferowaniem przez te podmioty finansowania lub ubezpieczenia.

Możemy udostępnić Twoje dane także innym odbiorcom będącym podmiotami przetwarzającymi – świadczącymi usługi na nasze zlecenie i w naszym imieniu, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), badań rynku, organizacji i realizacji wydarzeń, call center, transportowych, archiwizacji, obsługi korespondencji, audytorom, profesjonalnym doradcom. W niektórych przypadkach podmioty zewnętrzne świadczące usługi na nasze zlecenie mogą występować w roli niezależnych administratorów np. poczta polska lub inni operatorzy pocztowi, operatorzy transakcji płatniczych.

W uzasadnionych przypadkach Twoje dane mogą być także udostępnione organom administracji publicznej (np. prokuratura, policja, straż miejska, urzędy państwowe) i sądom. 

W zakresie celu marketingowego na przyszłość (marketing grupowy) odbiorcami Twoich danych osobowych jako podmioty przetwarzające dane mogą być Autoryzowani Dealerzy lub Autoryzowani Partnerzy Serwisowi marki Volkswagen, działający także na zlecenie i w imieniu VGP (dane adresowe Autoryzowanych Dealerów oraz Autoryzowanych Partnerów Serwisowych marki Volkswagen dostępne są tutaj https://www.volkswagen.pl/app/dccsearch/vw-pl/pl/Znajdź%20dealera%20lub%20serwis.

W zakresie przekazywania danych do odbiorców danych w ramach korzystania z plików cookies, więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies dostępnej pod adresem https://vwgazda.dealer.volkswagen.pl/osobowe/vw-polityka-cookie.

Wskazujemy, że w przypadku, gdy odbiorcy danych będą samodzielnie i w imieniu własnym przetwarzać dane osobowe od Użytkownika, np. oferować produkty i usługi za pośrednictwem własnych kanałów bez udziału VGP albo też realizować będą usługi we własnym imieniu wówczas staną się odrębnymi administratorami danych i w tym zakresie ponoszą swoją własną odpowiedzialność za przetwarzanie takich danych osobowych, nie podlegając warunkom niniejszej Polityki Prywatności. 

Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych marki Volkswagen, stron serwisów społecznościowych lub do stron internetowych podmiotów współpracujących np. instytucji finansowych grupy Volkswagen Financial Services. Przechodząc na stronę internetową strony trzeciej, Użytkownicy podlegać będą odrębnej polityce prywatności i ochrony danych osobowych dla danej strony internetowej. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności i ochrony danych osobowych poszczególnych stron internetowych.

Przetwarzanie danych poza EOG

Jeśli w ramach przetwarzania dane osobowe Użytkowników będą przekazywane do odbiorców w krajach trzecich (poza EOG), np. w Stanach Zjednoczonych, takie przekazywanie danych może odbywać się na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską, tj. dla organizacji uczestniczących w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), lub na podstawie standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej albo na podstawie Państwa wyraźnej zgody.

Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać kontaktując się z IOD VGP.

Przetwarzanie danych z wykorzystaniem plików cookies oraz innych technologii internetowych

W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze stron internetowych Dealera, Dealer oraz VGP gromadzą także dane zawarte w logach systemowych, plikach cookies lub wykorzystują inne podobne technologie internetowe (np. kody, pixele, tagi, wtyczki). Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookies i innych technologii internetowych znajdziesz w Polityce cookies dostępnej pod adresem https://vwgazda.dealer.volkswagen.pl/osobowe/vw-polityka-cookie.

Zmiany w Polityce Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności lub też rozszerzenia naszej oferty. W związku z tym o wszelkich zmianach będziemy informowali stosownym komunikatem na naszych stronach internetowych.

Cenniki

Cenniki i inne informacje zawarte na stronach internetowych nie stanowią oferty handlowej. Ze względu na pojawiające się akcje promocyjne możliwe są zmiany cen i wyposażenia modeli prezentowanych na stronach i w cennikach. Niektóre elementy wyposażenia dodatkowego dostępne są tylko w połączeniu z innymi elementami lub konkretnymi wersjami wyposażeniowymi lub silnikowymi, mogą być również dostępne tylko w wybranych krajach lub wyłącznie za dodatkową opłatą. Ceny niektórych elementów mogą różnić się od podanych w niniejszym cenniku w zależności od wersji wyposażeniowej lub silnikowej. Wszelkie wiążące ustalenia dotyczące wyposażenia i specyfikacji pojazdu następują każdorazowo w indywidualnej umowie zawieranej przez strony.

Ostatnia aktualizacja: 07.11.2019